යන්න කියද්දි එයාලට තේරෙන්නෑ වගේ Marketing කෙරුවත් Customer ට තේරෙන්නේ නැද්ද.

යන්න කියද්දි එයාලට තේරෙන්නෑ වගේ Marketing කෙරුවත් Customer ට තේරෙන්නේ නැද්ද. Business එක Drop නොවී උඩටම ගෙනියන්න.
තේරෙන නොතේරෙන අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් Marketing Strategy එකක් Build කරගන්න එන්න Loopy වෙත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *